Tecnica

tecnica
  • kei metodo oda
    Le kei del metodo Oda
  • kano jigoro e kyuzo mifune
    Go, chowa e yawara
  • koizumi
    Libretto del Sig. Koizumi